zedprex kullananlar

Zedprex resmi
Birçok yan etkisinden en belirgin olanı, kullandıktan 10-15 gün sonra kendinizi yemeden içmeden dervişler gibi yaşayabilecek şekilde hissetmenize sebep vermesidir, ne kadar iştahlı olursa olsun yemek yemeyi hayatından siliyor insan bununla. diyor ekşide… peki nedir bu ilaç…

Farmakolojik özellikleri:
Endikasyonları:
Zedprex kapsül majör depresyon tedavisinde endikedir.
Kontrendikasyonları:
Fluksetin’e aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.
Uyarılar/Önlemler:
Depresyondaki hastalar intihar riski taşıdığından tedavinin başlangıcında dikkatli izlenmelidir. Şiddetli hepatik ve renal fonksiyon bozukluklarında azami dikkat gösterilmelidir. Kilo kaybına neden olabileceğinden normalden daha zayıf kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Fluoksetin MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır.
Antidepresan etkinin başlamasından sonra (1-3 hafta) manik semptomların oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Fluoksetin ile yapılan çalışmalarda hastaların yaklaşık %1’inde manik ve hipomanik durumlar oluşmuştur. Diğer antidepresanlar ile tedavi edilmekte olan şiddetli affektif bozuklukları olan hastalarda da çok az miktar manik ve hipomanik durumlar meydana geldiği rapor edilmiştir.
Santral sinir sistemi üzerindeki etkili diğer maddelerle beraber tedavi uygulanan durumlarda doz konusunda azami dikkat gösterilmelidir.
Fluoksetin ile tedavi sırasında şeker hastalarında hipoglisemi oluşabilir ve antidepresan tedavisine son verildiğinde hiperglisemi meydana gelebilir. Dolayısı ile fluksetin ile tedavi edilen şeker hastalarında insülin ve/veya oral antidiyeabetik ajanın dozunda ayarlama yapılmalıdır.
Fluoksetin, mental uyanıklık ve fiziksel koordinasyon gerektiren aktiviteleri dozunda ayarlama yapılmalıdır.
Fluoksetin, mental uyanıklık ve fiziksel koordinasyon gerektiren aktiviteleri bozabilir. Bu nedenle bireylerin reaksiyon kabiliyeti dikkatle izlenmelidir.
Hamilelik ve emzikli annelerde gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.
Çocuklarda güvenli kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur.
Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.
Dökünü ve /veya ürtiker görülen hastalarda ciddi sistemik olaylar gelişebileceğinden uygulama durdurulmalıdır.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Merkezi Sinir sistemi: Baş dönmesi, baş ağrısı, anksiyete, uykusuzluk, tremor, sedasyon, hipersomnia, duyu bozuklukları, görme bozukluğu, ortostatik hipotyansiyon, halsizlik ve kabus görme gibi etkilere rastlanmıştır. Sindirim sistemi: Bulantı, kusma, dispepsi, diyare, anoreksi, ağız kuruluğu, konstipasyo, karın ağrısı, kilo artışı ve tad alma bozukluklarına rastlanmıştır.Deri:Terleme, döküntü, kaşıntı Diğer: Asteni, kas ağrısı ve seks fonksiyon bozukluklarına rastlanmıştır. Nitekim yukarıda bahsedilen yan etkilerin bir çoğunun primer hastalığın semptomları olduğu ve belirli oranda plasebo kullanımı sırasında da rastlandığı unutulmamalıdır. Nadiren psikoz ve halisülasyonlara rastlanmıştır. Bu semptomlar daha nadir olarak eklem şikayetleri, adenopati ve ateş ile birlikte görülebilmektedir. Çok az sıklıkla deri kızarıklıkları olan hastalarda muhtemelen vaskülite bağlı olarak sistemik belirtilere rastlanmaktadır. Bu sistemik etkilerin ve deri döküntülerinin temeli,nde müşterek bir nedenin vaya farklı bir patajenezin olup olmadığı bilinmemektedir. Şu ana kadar immünolojik bir ilişkiye rastlanmamıştır. Başlangıçta sebebi tespit edilmeyen deri döküntüleri ve muhtemel allerjik fenomenlerin gelişmesi halinde fluoksetin’in kullanımına ara verilmelidir.
İlaç etkileşimleri:
MAO İnhibitörleri: Fluoksetin ile MAO inhibitörlerinin beraberce kullanımına ilişkin çok az veri bulunmaktadır.Fakat bu ilaçların kombine kullanımından kaçınılmalıdır. MAO inhibitörleri ile trisiklik antidepresanların berberce kullnımına ilişkin çalışmaların ışığında MAO inhibitörlerinin kullanımına ara verdikten en az 14 gün sonra fluoksetin tedavisine başlanması önerilir. Fluoksetin’in kesilmesinden en az beş hafta sonra MAO inhibitörü kullanımına geçilmelidir. Fluoksetin tedavisi kesildikten sonraki 5 hafta içersinde MAO inhibitörlerinin tatbiki durumunda şiddetli yan etki riski artabilir. Hipertermi, diaforez, titreme, miyoklonus, ataksi, delirium, hipertoni olabilir. Benzer şekilde fluoksetin ile beraber triptofan verilmemelidir. Triptofan ile birlikte kullanımı ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinal bozukluğa yol açabilir. Fluoksetin Diazepam’ın atılımını geciktirebilir. Merkezi inhibisyon etkisi olan ilaçların etkinliği fluoksetin tarafından arttırılabilir. Fluoksetin ile beraber kullanıldıklarında diğer antidepresanların plazma düzeylerinde bir artış meydana gelebilir. Dolayısı ile bu iki ilaç beraber kullanıldığında Lityum plazma düzeyi daha sıklıkla kontrol edilmelidir. Plazma proteinlerine kuvvetlice bağlanan diğer maddeler ile etkileşim olsılığı göz ardı edilmemelidir.Fluoksetin kullanımı sırasında alkole bağlı etki artışına rastlanmamasına rağmen tedavi sırasında alkol kullanılmasından kaçınılmalıdır.Fluoksetin’in beraberinde elektrokonvülsif tedavi yapılmasına ilişkin çok sınırlı bilgi mevcut olduğundan birlikte uygulanması önerilmez.
Kullanım şekli ve dozu:
Tavsiye edilen günlük doz 20 mg’dır. Her gün veya 2-3 günde bir kez 20 mg ile başlanabilir. Fluoksetin yemeklerden bağımsız olarak kullanılabileceği için günde 1 kez aç veya tok karnına 1 kapsül, tercihen sabah ve öğlen alınır. Diğer antidepresanlarda olduğu gibi antidepresan etki en az 4 hafta sonra ortaya çıkabilir. Klinik çalışmalarda günde 80 mg ‘a kadar fluoksetin verilmiş olamsına rağmen 20mg/günlük doz yeterli klinik etkinin sağlanmasına imkan vermiştir. Eğer gerekirse belirli vakalarda bir kaç haftalık kullanımından sonra doz 20 mg’lık kısımlar halinde arttırılabilir.Fluoksetinin azami günlük dozu 80 mg’dır. Eğer günlük doz 20 mg’dan fazla ise bu doz gün içersinde bölünmelidir. Özel vakalarda uygulama frekansı azaltılarak doz düşürülebilir. (örneğin iki günde bir 20 mg). Yaşlı ve zayıf hastalarda günde 60mg’dan fazla verilmemelidir. Genel olarak daha düşük dozlar önerilir. Renal yetmezlikte uzun süreli kullanımlarda birikme ihtimali olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Hapatik yetemezlikte Fluoksetin’in gecikmiş metabolizasyonundan dolayı doz azaltılmalıdır. (örneğin iki günde bir 20 mg)

http://www.ilacprospektusu.com/ilac/4/zedprex-20-mg-16-kapsul

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*